menu
Word Lid
Vlaams Belang blijft druk zetten in Vlaams parlement voor Hondapark

Vandaag zal Vlaams Belang opnieuw aan de bevoegde Vlaamse minister(s) vragen om werk te maken van het behoud van het Hondapark in Balen-Olmen. Op 24 februari beloofde de minister van Sport het één en ander, dus wil Chris Janssens, Vlaams fractieleider voor het Vlaams Belang, nu weten wat er ondertussen al werd ondernomen. Het Vlaams Belang blijft druk zetten op een goede afloop voor de motorcross in onze gemeente en de rest in Vlaanderen.

Lees hieronder de tussenkomst van het Vlaams Belang vandaag in de commissie van het Vlaams parlement.

Vraag om uitleg over de te nemen initiatieven om het overleven van de motorcross in Vlaanderen te garanderen.

Op 8 februari vernietigde de Raad van State de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 22 juni 2017, die de vergunning toekende aan vzw EG Events voor het uitbaten van het motorcrossterrein in Balen. Die beslissing zou volgens de Raad van State in strijd zijn met de ‘het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu’ zoals bepaald in de Grondwet alsook het standstill-principe zoals bepaald in het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM), artikel 1.2.1, § 2. Volgens dat standstill-principe kan het door het bestaande milieubeleid bereikte beschermingsniveau niet meer afgebouwd worden, en volgens de Raad van State ging de vergunningsverlening aan vzw EG Events wél in tegen dat standstill-principe.

Lees hier de tussenkomst van Vlaams Belang in de gemeenteraad van Balen-Olmen. Klik hier.

Sinds 1 mei 1999 geldt volgens artikel 217 van Vlarem II echter ook dat, tenzij anders vermeld in de milieuvergunningen, de geluidsnormen (zoals bepaald in hoofdstuk 4.5 van Vlarem II) niet van toepassing zijn voor omlopen voor motorvoertuigen. De Raad van State meent dat deze bepaling volledig buiten toepassing moet worden gelaten op basis van artikel 159 van de Grondwet. Daarom moeten de geluidsnormen ook op de vergunningsaanvraag van vzw EG Events, die het motorcrossterrein uitbaat, toegepast worden. Concreet betekent de buitenwerkingstelling van artikel 217 van Vlarem II dat het praktisch onmogelijk wordt voor motorcrossterreinen om nog een nieuwe vergunning te verkrijgen of hun huidige vergunning te behouden omdat ze niet langer de geluidsnormen mogen overschrijden. Bovendien heeft u als Vlaams minister van Omgeving, toen u in beroep oordeelde over de vergunning, niet terdege onderzocht of het crossterrein voldoet aan de geluidsnormen van Vlarem II of niet.

De Raad van State is eveneens van mening dat de uitzondering voor motorcrossterreinen wat betreft de geluidsnormen wél verenigbaar zou zijn met de Grondwet indien daarvoor dwingende redenen bestaan. Volgens de gemeente Balen zit motorcross in het DNA van de gemeente en ook minister Weyts was tijdens de vergadering van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van woensdag 24 februari van mening "dat het HondaPark in Balen een belangrijk circuit is waar internationale wedstrijden gehouden worden en dat de regering het crossterrein maximaal wil ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen". Hij bevestigde dat gewerkt wordt aan mogelijke oplossingen, maar hij bleef ter zake wel zeer vaag. Onder meer omdat de oplossing van het probleem zich in eerste instantie niet situeert binnen het sportbeleid, maar wel binnen ruimtelijke ordening en leefmilieu. Hij stelde dan ook: "Als minister van Sport hoed ik me ervoor in de winkel van een collega al te grote uitspraken te doen, maar er is wel een grote bereidheid en ambitie om dit op te lossen."

Lees hier meer over de vorige tussenkomst van het Vlaams Belang in het Vlaams parlement. Klik hier.

Kan de minister mij meedelen aan welke oplossingen dan wel gewerkt wordt binnen uw bevoegdheden van ruimtelijke ordening en leefmilieu? Welke initiatieven hebt u na het arrest van 8 februari jl al genomen en zal u nog nemen om een einde te maken aan het wettelijke probleem dat het arrest van de Raad van State creëerde? Kan er een nieuwe aanpassing aan Vlarem II gebeuren die tegemoet komt aan de bezwaren van de Raad van State inzake het respect voor het standstill-beginsel inzake milieubeleid? Kan een betere motivering - waarbij de regering dus aantoont dat er wel degelijk dwingende redenen zijn voor een afwijking op de geluidsnormen, namelijk de overleving van een sport met een lange traditie in Vlaanderen - leiden tot een besluit dat wél juridisch standhoudt bij toetsing aan de Grondwet en het decreet algemene bepalingen milieubeleid? Indien dit niet mogelijk is, kan dan een oplossing gevonden worden in de decretale verankering van normen die een wettelijke bescherming bieden aan de motorsport? Welke andere maatregelen neemt de minister binnen haar bevoegdheden van Omgeving om het overleven van de motorcross in Vlaanderen te garanderen?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF